Trình Thường trực Thành ủy Hà Nội báo cáo hiện trạng môi trường trước ngày 15-12

21/12/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31-5-2017 của Thành ủy Hà Nội "Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và các năm tiếp theo".