Triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối

04/07/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

ngày 2/7, UBND TP Hà Nội Ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND, triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội.
 
Theo kế hoạch, Công bố Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà nội đô được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP, ngày 25/5/2018, để tổ chức, Người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
hình thức Công khai: Tổ chức hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài Nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã; treo Công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài Nguyên và môi trường.
Tổ chức Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp Thành phố đến năm 2020 cho UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2018.
trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp Thành phố Phân bổ, UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài Nguyên và môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước 10/7/2018.
Căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài Nguyên và môi trường có trách nhiệm Trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố (theo quy định Điều 44 Luật Đất đai năm 2013). Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/7/2018.
Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, khảo sát thực địa (nếu xãt thấy cần thiết), kiểm tra sự phù hợp Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2018.
Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến. Trong thời hạn Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi ý kiến Góp ý bằng văn bản đến Sở Tài Nguyên và môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổng hợp.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gdiện tích sànp diện tích sàn, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đã Hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trdiện tích sànnh HĐND cóng cấp Thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2018.
UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã Hoàn chỉnh hồ sơ và trdiện tích sànnh HĐND cóng cấp Thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 (ba) bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của HĐND cấp huyện đến Sở Tài Nguyên và môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 (mười) Ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài Nguyên và môi trường có trách nhiệm Trình UBND Thành phố xét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong Tháng 8/2018.
Sở Tài Nguyên và môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định): Ldiện tích sàn đầu mối chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố và UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã trong việc Xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, Đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.
các Sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với Sở Tài Nguyên và môi trường, UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.
UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, thị xã chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, Xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài Nguyên và môi trường.

Theo hanoi.gov.vn