Thông tin người phát ngôn

10/10/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Đồng chí: Bùi Duy Cường
Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
Điện thoại: 024.3.7731571
Email: buiduycuong_sotnmt@hanoi.gov.vn