Thông báo công khai Quyết định, Kế hoạch, Tài liệu Thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

29/10/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo công khai toàn bộ Quyết định, Kế hoạch, Tài liệu kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2020. Chi tiết tại các Fie đính kèm bên dưới:
Phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020
  
Tổ chức triển khai quyết định số 4219/QĐ -UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về Phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2020  
Thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020   
Hướng dẫn thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển viên chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Quyết định về phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1, Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 
Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức triển khai thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Phê duyệt danh sác thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020  
Thông báo về việc đính chính thông tin đăng ký thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020  
Thay đổi điều kiện miễn thi phần ngoại ngữ, tin học tại Vòng 1 và đối tượng ưu tiên cộng điểm tại Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020   
Thông báo về việc điều chỉnh nội dung ôn tập, hình thức thi vòng 1, vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020