Thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Chủ đầu tư đối với 61 lô đất thuộc dự án tại vị trí đất đấu giá X1, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức của công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL VN

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Công văn số 2762/STNMT- ĐKTKĐĐ ngày 12/04/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội về việc kết quả kiểm tra, thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Chủ đầu tư đối với 61 lô đất thuộc dự án tại vị trí đất đấu giá X1, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức của công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL VN

Theo công văn đính kèm.