Up
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Công văn số 03/HĐTĐ-BTĐ về việc khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng “Cúp Thăng Long” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Bộ luật Lao động
Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chỉ thị 16/CT-TTg xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020