Up
Quyết định Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).
Phụ lục kèm theo Quyết định 1997/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định 1997/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngày 3/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 4052/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Quyết định số 3419/QĐ - UBND về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn I - 2019
Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định ban hành quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản d
Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4659/QĐ-UBND phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội