Up
Phụ lục kèm theo Quyết định 1988/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định 1988/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạ và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2019, Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (chương trình khung)
Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2019, Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
Thông tư 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Quyết định 1552/QĐ-BTNMT về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 1170/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đén năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà N