Thông qua báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

25/04/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 820/UBND-NC về việc thông qua báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội.
Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2021, UBND thành phố quyết định thông qua báo cáo.
Căn cứ kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình; nghiên cứu, phân tích, làm rõ nguyên nhân những tiêu chí, chỉ tiêu còn thấp; khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị năm 2022 và những năm tiếp theo.
Việc đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội năm 2021 được thực hiện tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã được xác định dựa trên kết quả đánh giá của người dân, tổ chức đối với 5 nội dung: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; cán bộ công chức giải quyết; kết quả giải quyết; kết quả giải quyết góp ý.
Kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở năm 2021 có 7 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 90%, gồm: Văn phòng UBND thành phố 95,60%; Sở Khoa học và Công nghệ 90,85%; Sở Nội vụ 96,80%; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 91,23%; Sở Quy hoạch - Kiến trúc 91,49%; Sở Tài chính 93,98%; Sở Y tế 92,09%. Đơn vị có chỉ số hài lòng thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường 81,64%.
Kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các quận, huyện, thị xã năm 2021 có 16 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 90%. Trong đó, một số đơn vị đạt trên 99% như: UBND quận Cầu Giấy 99,99%; UBND quận Tây Hồ 99,38; UBND huyện Đan Phượng 99,29; UBND huyện Phú Xuyên 99,95. Đơn vị có chỉ số hài lòng thấp nhất là UBND quận Nam Từ Liêm 75,57%.