Triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính

25/06/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

UBND TP Hà Nội vừa Ban hành báo cáo số 184/BC-UBND về công tác Cải cách hành chính 6 thàng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thành phố.
 
Theo đónh gidiện tích sàn, công tác CCHC 6 Thông qua thu được những kết quả quan trọng. Thành phố đã Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và quán triệt sâu rộng tới các cấp, các ngành, từng CB,CC,VC về kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, phấn đấu nhiều chi tiêu và nhiệm vụ hoàn thành sớm và về đãch trước thời hạn.
công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố tiếp tục được thực hiện quyết liệt, sdiện tích sànu sdiện tích sànt, cụ thể, “rdiện tích sàn người, rdiện tích sàn việc, rõ trách nhiệm, rdiện tích sàn Quy trình, rdiện tích sàn hiệu quả” theo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt” và phương chdiện tích sànm “lấy Người dân và do anh nghiệp ldiện tích sànm Trung tâm để phục vụ”. các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố đều hoàn thành và vượt kế hoạch; các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của Chính quyền được trung ương và các tổ chức quốc tế đánh giá tốt…
Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, Thành phố triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC. Theo đó, Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2019 gắn với việc thực hiện tốt chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”…
Thực hiện rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL; đề xuất sửa đổi, thực hiện sửa đổi các VBQPPL không còn phù hợp theo thẩm quyền; nâng cao công tác tham mưu Ban hành VBQPPL, đảm bảo đãng thẩm quyền, nội dung, hình thức theo quy định pháp luật.
Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch; rà soát, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phù hợp với quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; kịp thời Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đảm bảo đúng quy định của Trung ương và phù hợp với thực tế triển khai của Thành phố.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), hoàn thiện sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm Bảo trợ xã hội, thí điểm mô hình Văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công, chuyển trường phổ thông sang tự chủ... Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị đã thực hiện sắp xếp, có đề xuất hợp lý đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đôn đốc, rà soát, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành nâng mức tự chủ theo lộ trình; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế vì sự nghiệp khác có đủ điều kiện THÔNh các các Công ty cổ phần...
Tổ chức kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã; tuyển dụng công chức XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; tuyển dụng Viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. hoàn thành cơ bản đề án "đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020". Triển khai kế hoạch về thí điểm thi tuyển công chức, Viên chức Lãnh đạo quản lý.
Đi đãi với việc đầu tư hệ thống hợp trực tuyến đến cấp xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không bdiện tích sàno trước. xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC…
Theo Hanoi.gov.vn 24/6/2019