Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

10/06/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo 06 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Theo đó, các cấp, các ngành của Thành phố triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện và những lợi ích của đề án kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Đề án số 06, Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND Thành phố gắn với Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan các nội dung với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cùng với đó, kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin để giúp các cơ quan, cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được trong công tác cấp danh tính điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để cán bộ, nhân dân hiểu, ủng hộ và tham gia cấp danh tính điện tử; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền. 
Đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính; thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ số hóa, tích hợp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường điện tử ở mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia. 
Thông qua công tác tuyên truyền giúp các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nhận thức rõ về mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030…