Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND Thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm;... Đọc tiếp »

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT ngày 19/3 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần... Đọc tiếp »

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.   Theo Quyết định, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng... Đọc tiếp »

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường... Đọc tiếp »

Sáng 4/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022.  Giảm chỉ tiêu sử dụng đất do tỉ lệ thực hiện thấp Theo Báo cáo của Bộ... Đọc tiếp »

Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI báo cáo trình Bộ Chính trị và Ban Chấp... Đọc tiếp »

Ông Đoàn Văn Yên, cán bộ hưu trí, sống tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội cho rằng, Luật Đất đai 2013 là một trong những bộ luật quan trọng, quá trình sửa đổi nhận được sự quan tâm rất lớn của nhân dân. Sau khi nghiên cứu, ông bày tỏ sự đồng thuận với nhiều nội dung được Ban soạn thảo đề... Đọc tiếp »

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

(Thứ sáu, ngày 06 tháng 10 năm 2023)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.  Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Đọc tiếp »