Hà Nội: Đồng ý chủ trương tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ tại huyện Mê Linh

13/03/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Để đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý chủ trương giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về giao đất dịch vụ tại huyện Mê Linh theo Báo cáo số 280/BC-STNMT-QHKHSDĐ ngày 13/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

UBND thành phố giao UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm tham mưu Huyện ủy ban hành Đề án tổng thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện; ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện theo đúng quy định và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 50/BTNMT- QHPTTNĐ ngày 6/1/2023. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND huyện chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành: Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Thuế, Thanh tra, Tư pháp, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Mê Linh thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

Theo Báo cáo số 280/BC-STNMT- QHKHSDĐ ngày 13/1/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, ngày 6/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo Chính phủ số 3612/BTNMT-TCQLĐĐ; Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, chỉ đạo tại văn bản số 9183/VPCP- NN ngày 3/11/2020 của Văn phòng Chính phủ: Đồng ý đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thành phố Hà Nội triển khai theo đúng quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Ngày 15/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 7093/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội giải quyết giao đất dịch vụ, trong đó đề nghị thành phố thực hiện các nội dung sau: Đối với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi từ khi có Luật Đất đai 1993 đến khi có Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị thành phố kiểm tra rà soát, thống kê số liệu cụ thể tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trên cơ sở đó xem xét từng trường hợp, có phương án giải quyết phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Đối với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi từ khi có Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB của tỉnh Vĩnh Phúc và các trường hợp còn tồn đọng theo quy định của Luật Đất đai 2003, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tiếp tục hỗ trợ bằng việc giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn của huyện Mê Linh theo thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện hỗ trợ, giao đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại gây mất trật tự xã hội.

Các trường hợp từ khi có Quyết định số 2502/2004/QĐ-UB của tỉnh Vĩnh Phúc và các trường hợp còn tồn đọng theo quy định của Luật Đất đai 2003 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố chỉ đạo huyện Mê Linh thực hiện. Riêng trường hợp thuộc giai đoạn từ năm 1993 (thực tế huyện Mê Linh đề nghị giải quyết từ ngày 1/1/1997 khi thành lập tỉnh Vĩnh Phúc) đến ngày 22/7/2004 cần được xem xét từng trường hợp và có phương án giải quyết cho phù hợp với địa phương.

Ngày 22/10/2021, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 296/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù giải quyết giao đất dịch vụ trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hà Nội. Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 3510/BTNTM- TCQLĐĐ ngày 22/6/2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó, có nội dung: "Đối với vướng mắc về giao đất dịch vụ cho người có đất nông nghiệp thu hồi tại huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì đã có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.... đề nghị UBND thành phố có báo cáo riêng về khó khăn, vướng mắc của địa phương này để được xem xét, giải quyết cụ thể". 

Theo số liệu rà soát, thống kê nhu cầu đất dịch vụ của UBND huyện Mê Linh, tổng số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp trong giai đoạn từ ngày 1/1/1997 đến trước ngày 1/8/2008 là 6.420 hộ tương ứng 28,2 ha đất dịch vụ. Trong đó đã giao được cho 715 hộ với tổng diện tích 3,8 ha đất dịch vụ; số hộ còn lại đề nghị được giao là 5.705 hộ, cá nhân tương ứng 24,4 ha đất dịch vụ. Cụ thể, có quyết định thu hồi đất trước ngày 22/7/2004 là 2.376 hộ tương ứng với 10,07 ha đất dịch vụ; có quyết định thu hồi đất sau ngày 22/7/2004 là 1.978 hộ tương ứng với 7,54 ha đất dịch vụ; có quyết định thu hồi đất cả trước và sau ngày 22/7/2004 là 1.351 hộ tương ứng 6,8 ha đất dịch vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, ngày 14/11/2022, UBND thành phố có văn bản số 392/BC-UBND báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Ngày 6/1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 50/BTNMT-QHPTTNĐ đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, đảm bảo tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách Nhà nước.

Từ thực tế trên, để giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ theo quy định, cam kết của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây (khi huyện Mê Linh chưa sáp nhập về thành phố Hà Nội), đảm bảo công bằng giữa các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, giải quyết dứt điểm thắc mắc, khiếu kiện tụ tập đông người, ổn định tình hình trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét thống nhất về chủ trương giao UBND huyện Mê Linh tổ chức giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình được giao đất nông nghiệp theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, bị Nhà nước thu hồi đất (không phân biệt mục đích sử dụng đất sau thu hồi; địa bàn xã, thị trấn huyện Mê Linh) chưa được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, đảm bảo các nguyên tắc: Phải là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao trong thời gian từ ngày 1/1/1997 (ngày tỉnh Vĩnh Phúc tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú) đến trước ngày 1/8/2008 (thời điểm UBND huyện Mê Linh sáp nhập về thành phố Hà Nội) có nhu cầu, kiến nghị được giao đất dịch vụ. Việc xác định, lập danh sách trường hợp đủ điều kiện được thực hiện trên cơ sở rà soát từng trường hợp cụ thể về diện tích, thời điểm bị thu hồi đất nông nghiệp, số nhân khẩu, điều kiện đời sống... đảm bảo công khai, minh bạch.

UBND huyện Mê Linh phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác số liệu theo từng thời điểm đảm bảo đủ, đúng đối tượng, số hộ, số nhân khẩu đủ điều kiện giao đất dịch vụ và đảm bảo quỹ đất dịch vụ, tiêu chuẩn, định mức diện tích đất dịch vụ, công khai số hộ đủ điều kiện được giao đất dịch vụ, tổ chức thực hiện công khai minh bạch, không phát sinh khiếu kiện.