Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

06/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 05/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019.

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám áp dụng cho các bước công việc sau: Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận. Thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh. Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám. Đánh giá độ che phủ mây. Cập nhật danh mục dữ liệu ảnh viễn thám. Sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0. Theo dõi và đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám. Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám.  Xử lý dữ liệu viễn thám từ mức 0 lên các mức cơ bản (theo Thông tư quy định hiện hành). Vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp. Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám. Xử lý sự cố kỹ thuật. Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám.

Các bước công việc được chia thành 03 nhóm như sau: Công việc theo quy trình hàng ngày bắt buộc thực hiện công tác chuẩn bị trước khi thu nhận; Thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh; Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám; Đánh giá độ che phủ mây; Cập nhật danh mục dữ liệu ảnh viễn thám; Sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0; Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám.

Công việc mang tính đột xuất (Xử lý sự cố kỹ thuật; Vận hành trạm theo chế độ khẩn cấp).

Công việc thực hiện hàng tháng, quý hoặc theo đơn hàng (Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám; Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám; Theo dõi và đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám).

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan đến việc quản lý và vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám ở Việt Nam; được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán cho việc quản lý và vận hành cho 01 trạm thu dữ liệu viễn thám ở Việt Nam; sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.