Up
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; th
Nghị định 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 3)
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 2)
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 1)
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản thành phố Hà Nội
QĐ 1979/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng,giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)