Up
Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 3)
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 2)
Phụ lục kèm theo của Quyết định 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 (phụ lục số 1)
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản thành phố Hà Nội
QĐ 1979/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng,giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (phần bảng biểu)
Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019