Lãnh đạo sở

(Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2019)

*Giám đốc Sở Nguyễn Trọng Đông (Ngày sinh: 03/9/1969)  a)Chịu trách nhiệm chung toàn diện các mặt hoạt động, công tác theo chức năng nhiệm vụ của Sở được Thành phố giao.  b)Trực tiếp phụ trách:  -Xử lý công văn đến, giấy mời; -Công tác tổ chức cán bộ; -Công tác kế hoạch, đầu tư tài chính; -Công tác cải... Đọc tiếp »