Thông báo về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

15/04/2024
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo số 378/TB-STNMT-TNN ngày 12/04/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

Theo công văn đính kèm.