Cụ thể hóa quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

18/04/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4529-QĐ/TU về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Đây là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ Thành phố để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; văn kiện - tài liệu của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá hình ảnh của Thủ đô. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.
 
Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai trong toàn Đảng bộ Thành phố trên môi trường mạng internet, được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Địa chỉ truy cập phần mềm: https://www.sotaydangvien.hanoi.dcs.vn.
 
Phần mềm được tổ chức theo mô hình sau: Cấp Thành phố sử dụng phần mềm để quản lý và cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; truyền thống lịch sử của Đảng bộ Thành phố; tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản, văn kiện - tài liệu của Đảng phục vụ công tác quản lý điều hành của Thành ủy và nhu cầu theo dõi tin tức của đảng viên. Theo dõi, quản lý hệ thống tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên của toàn Đảng bộ Thành phố; việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; theo dõi, quản lý và lấy ý kiến phản ánh của đảng viên; việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên theo theo phân cấp quản lý.
 
Cấp ủy cấp huyện và tương đương được sử dụng phần mềm để quản lý và cung cấp thông tin công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị của cấp ủy cấp huyện; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện; truyền thống lịch sử của đảng bộ huyện và tương đương; hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản, văn kiện - tài liệu của cấp ủy phục vụ công tác quản lý điều hành của cấp ủy và nhu cầu theo dõi tin tức của đảng viên. Theo dõi, quản lý hệ thống tổ chức Đảng, đảng viên; hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên của đảng bộ; việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; theo dõi, quản lý và lấy ý kiến phản ánh của đảng viên; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo phân cấp quản lý.
 
Cấp ủy cấp xã và tương đương sử dụng phần mềm để quản lý và cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của cấp ủy, chính quyền cấp xã và tương đương; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp xã, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cùng cấp; truyền thống lịch sử của đảng bộ xã; hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc; tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản, văn kiện - tài liệu của cấp ủy phục vụ công tác quản lý điều hành của cấp ủy và nhu cầu theo dõi tin tức của đảng viên. Theo dõi, quản lý hệ thống tổ chức Đảng, đảng viên; hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên của cấp ủy; việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; theo dõi, quản lý và lấy ý kiến phản ánh của đảng viên; việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên theo phân cấp quản lý.
 
Cấp ủy chi bộ trực thuộc sử dụng phần mềm để quản lý và cung cấp thông tin về chi bộ, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ; tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản, văn kiện - tài liệu của cấp ủy phục vụ công tác quản lý điều hành của cấp ủy và nhu cầu theo dõi tin tức của đảng viên. Theo dõi, quản lý đảng viên và các hoạt động của đảng viên trong chi bộ; việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; theo dõi, quản lý và lấy ý kiến phản ánh của đảng viên; việc đánh giá, xếp loại đảng viên của chi bộ.
 
Đảng viên sử dụng phần mềm để quản lý thông tin cá nhân của đảng viên; theo dõi lịch làm việc, sự kiện, hoạt động của chi bộ nơi mình sinh hoạt; theo dõi các tin tức, sự kiện của cấp ủy các cấp; phản ánh, đóng góp tham gia ý kiến với chi bộ và cấp ủy; học tập nghị quyết của Đảng và các chức năng khác khi cấp ủy chi bộ có yêu cầu.
 
Về nguyên tắc, công tác xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm là trách nhiệm chung của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và các cơ quan tham mưu giúp việc của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng các trang tin của cấp ủy, quản lý hệ thống tổ chức Đảng, đảng viên theo phân cấp, thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ việc đảng viên tham gia sử dụng các tài khoản truy cập hệ thống và cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ của hệ thống và máy trạm của các cơ quan, tổ chức tham gia sử dụng hệ thống nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.