Chấn chỉnh chế độ tham dự các cuộc họp của UBND Thành phố

24/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 17/9/2019, thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Công văn số 4029/UBND-TKBT về việc chấn chỉnh chế độ tham dự các cuộc họp của UBND Thành phố.

Theo đó, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp tham dự đầy đủ các cuộc họp của Chủ tịch UBND thành phố chủ trì theo đúng yêu cầu của giấy mời họp. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể tham dự cuộc họp thì phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và nếu được sự đồng ý thì ủy quyền cho cấp phó được phân công phụ trách lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của cuộc họp đi thay. Ý kiến của cấp phó được cử đi họp thay là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị và phải báo cáo kết quả cuộc họp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã cử mình đi họp.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổng hợp kết quả việc chấp hành chế độ dự họp của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định./.

Theo thudo.gov.vn 23/9/2019