Triển khai cuộc thi “ tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến “ thành phố Hà Nội

04/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Quyết định số 3902/QĐ-BTC ngày 19/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Công văn số 2472/STP-PBGDPL ngày 22/7/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến về việc hướng dẫn triển khai cuộc thi, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triển khai cuộc thi tại Sở và đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị hưởng ứng, tham gia cuộc thi dưới hình thức thi trực tuyến trên website: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/
(Tài liệu liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên website của cuộc thi http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/ )
Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 16/9/2019.