Up
Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
Luật Lâm nghiệp
Luật Thủy sản
Luật Quản lý nợ công
Thông tư 67/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên
Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018