ngày 27/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành công văn số 2170/UBND-NC về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về công tác Cải cách hành chính. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các... Đọc tiếp »

ngày 27/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hdiện tích sànng ký ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của Người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019. Theo đó, nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung... Đọc tiếp »

Với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân, DN, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước từ TP đến tận cấp xã gần đây đã được Hà Nội tích cực triển khai, dần hình thành những “công dân điện tử” hướng tới “chính quyền điện tử”. Địa bàn đô thị: Hiệu quả được công dân ghi nhận Đến... Đọc tiếp »

ngày 02/5/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ldiện tích sàn Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019. Theo Quyết định, diện tích sànng Ldiện tích sàn Tự Lực - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành... Đọc tiếp »

Thực hiện Công văn số 11479/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo đề xuất Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó Bộ đề xuất: 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ giao cho địa phương tiếp nhận hộ; 02 TTHC liên... Đọc tiếp »

Ngày 09/4/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngdiện tích sàn Văn Qudiện tích sàn ký ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc thực hiện các... Đọc tiếp »

Để phấn đấu đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhàm trung bình của các tỉnh, TP, năm vừa qua, Hà nội đô Ban hành kế hoạch và triển khai quyết liệt trong todiện tích sànn hệ thống chính trị. Trong đã, đặc biệt nhấn mạnh đến việc Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và... Đọc tiếp »

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn... Đọc tiếp »