Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 10/6/2024 về việc kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.   Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cuờng kỷ cuơng, kỷ luật hành chính trong công tác tổ chức thực hiện các kết... Đọc tiếp »

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.  Theo Quyết định, công bố 03 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi quản... Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và thay thế việc ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.  Theo đó, phê duyệt phương án mới, sửa đổi bổ sung và... Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện và Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố... Đọc tiếp »

Ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ứng dụng cũng mang tới những thông tin hữu ích, cung cấp các tiện ích đô thị thông minh tới người dân... Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.  Theo Quyết định, thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024... Đọc tiếp »

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động tạm thời Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.  Quy chế gồm 3 Chương và 38 Điều, quy định về nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp... Đọc tiếp »