Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1063/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành... Đọc tiếp »

Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023. Theo kế... Đọc tiếp »

Ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1500-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh... Đọc tiếp »

Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 19/QĐ-BCĐ về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba, năm 2023 thành phố Hà Nội Theo quyết định, Ban Tổ chức gồm 8 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ... Đọc tiếp »

Ngày 3/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU về thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, đối... Đọc tiếp »

Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 19/QĐ-BCĐ về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ ba, năm 2023 thành phố Hà Nội Theo quyết định, Ban Tổ chức gồm 8 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ... Đọc tiếp »

Ngày 22/2, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình phối hợp số 11-CTr/BCSĐUBNDTP-BTGTU về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. Theo chương trình phối hợp, nội dung tuyên truyền gồm:... Đọc tiếp »

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/01/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và... Đọc tiếp »