Ngày 27/12/2021, UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phổ biến, quán... Đọc tiếp »

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) vừa công bố Chương trình hợp tác đối tác nhằm ngăn chặn làn sóng ô nhiễm nhựa đại dương thông qua việc cải thiện quản lý chất thải rắn ở cấp quốc gia và địa phương. Lễ khởi động được tổ chức trực tuyến kết hợp... Đọc tiếp »

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) và Chỉ thị... Đọc tiếp »

Ngày 11/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.   Nghị định gồm 13 chương, 169 Điều quy định chi tiết: khoản 4 Điều 9; khoản 5 Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 20; khoản 4 Điều 21; khoản 4 Điều 23; khoản... Đọc tiếp »

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, với quan điểm bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia là vấn đề thiết yếu, cấp bách trong bối cảnh nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trước tác động... Đọc tiếp »

Bộ TN&MT đang xây dựng Thông tư kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước để tạo hành lang pháp lý quan trọng hướng tới mục tiêu quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên này.  Tập trung xây dựng mạng quan trắc quốc gia Theo Báo cáo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra... Đọc tiếp »

Sở TN&MT Hà Nội sẽ quản lý rác thải

(Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành từ... Đọc tiếp »

Tổng cục Môi trường và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thúc đẩy quản lý bao bì bền vững. Đây là hoạt động nhằm góp phần đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống. Theo đó, có 4 nội dung hai bên hợp... Đọc tiếp »