Kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác cấp GCN quyền sử dụng đất tại dự án khu biệt thực ven suối Con Gái,

08/05/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác cấp GCN quyền sử dụng đất tại dự án khu biệt thực ven suối Con Gái, huyện Thạch Thất, Hà Nội 
Chi tiết tại Fie đính kèm