Kế hoạch về tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

19/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Kế hoạch về tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022, Chi tiết tại Fie đính kèm dưới đây: