Triển khai đồng bộ công tác truyền thông chính sách đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương

07/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 25/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều, giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng, chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức thượng tôn pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố, đất nước.
 
Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu của đề án trên. Trong đó, năm 2022, Thành phố sẽ tập trung xây dựng, quán triệt, hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn Thành phố. Bảo đảm 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, địa phương được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng đến khi thông qua, ban hành; đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ công tác truyền thông chính sách đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.
 
Từ năm 2023-2027, bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố, địa phương được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng đến khi thông qua, ban hành; phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ công tác truyền thông chính sách đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.