Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

07/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ, ngày 18/01/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
Kế hoạch nêu rõ, triển khai nghiêm túc nội dung trên trong toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Bám sát Chỉ thị số 20-CT/TƯ, Hướng dẫn số 57-HD/BTGTƯ ngày 3/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 3/10/2018 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” để có hình thức tổ chức triển khai sơ kết nghiêm túc, phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, chất lượng, đúng thời gian quy định.
Về nội dung sẽ tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ, cụ thể về lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20-CT/TƯ, cụ thể trên các mặt: Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, các ban, ngành đoàn thể; tuyên truyền, công tác giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trong toàn Đảng và toàn xã hội; đầu tư xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí. 
Bên cạnh đó, đánh giá ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong thời gian tới; những đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương và các cơ quan Trung ương, thành phố, sở, ngành có liên quan. 
Thường trực cấp ủy chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết thông qua Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 20/8/2022. Đối với các Đảng ủy trực thuộc; các sở, ngành, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong gửi báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 25/8/2022. Ban Tuyên giáo Thành ủy trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy trình Thường trực Thành ủy trước ngày 20/9/2022.
 
Theo Ban Thường vụ Thành ủy, thông qua sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các cấp ủy đảng. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong những năm tiếp theo.