Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu Chợ Gạc, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

12/07/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết