Thông báo về việc thay đổi địa điểm nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

16/04/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin thông báo về việc thay đổi địa điểm nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính của Sở 
Thay đổi thời gian, địa điểm chi tiết tại fie đính kèm