Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

31/07/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 29/7, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố có Văn bản số 03/BCĐ về Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP.

 

Để tiếp tục thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố cũng như sự phối hợp chung tay của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nhằm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt kết quả cao nhất, BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ, nội dung công việc sau:

Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực BCĐ Thành phố, có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của BCĐ; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng BCĐ Thành phố phân công. Thực hiện tốt công tác miễn, giảm tiền thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn; tổng hợp, báo cáo BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất. Trong trường hợp có vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính phương án xử lý. Rà soát hồ sơ các đơn vị phân loại nợ khó thu, tham mưu cơ chế chính sách xử lý xóa nợ, khoanh nợ đối với khoản nợ khó thu theo quy định.

Chủ động triển khai các nội dung để thực hiện tốt Nghị định 41/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020, của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn trong việc tuyên tuyền hướng dẫn người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Tiếp tục là đầu mối triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc, mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đề xuất tổ chức Hội nghị mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND Thành phố, động viên người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt trong việc đôn đốc các khoản thu từ đất, doanh nghiệp nợ thuế nhưng bỏ địa chỉ kinh doanh.

UBND các quận, huyện, thị xã: Thành lập các BCĐ đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các đồng chí thành viên BCĐ bao gồm các đơn vị tương tự (nếu có) như thành phần BCĐ Thành phố; Xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan Thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế, đặc biệt là đôn đốc và xử lý dứt điểm vướng mắc đối với các khoản nợ liên quan đến đất.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức thuê phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách.

Các Sở, ban, ngành: Các thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng BCĐ phân công theo Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 29/7/2020 khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các Sở, ngành liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Theo hanoi.gov.vn

https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/2807/2839307/tang-cuong-cac-giai-phap-on-oc-thu-hoi-no-ong-thue.html