Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc Triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2019. Yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nội dung thực hiện: Chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; tập huấn điều tra viên; đội ngũ giám sát, kiểm tra quá trình phát, thu phiếu điều tra xã hội học; kiểm tra, giám sát quá trình phát, thu phiếu điều tra xã hội học; phúc tra kết quả điều tra xã hội học./.
Theo thudo.gov.vn 22/9/2019