Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ

18/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2019, Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Theo đó, Quyết định 2317/QĐ-BTNMT có mục tiêu chung của Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ nhằm củng cố, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp để đảm bảo các cá nhân có đủ năng lực hành nghề độc lập trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ có “mục tiêu cụ thể”:  Cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cần thiết gắn với Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Hướng dẫn những nội dung, quy trình, trình tự thực hiện cơ bản để thực hiện các nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ.

 Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, bao gồm các nội dung: các quy định chung của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quy định cụ thể của pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ có liên quan đến các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ; Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 2 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Thời gian đào tạo: Chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, là 104 tiết (13 ngày x 8 tiết/ngày).

Thời gian đào tạo đối với chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, là 96 tiết (12 ngày x 8 tiết/ngày).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.