Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 cấp huyện

09/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 6/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 8344/STNMT-CCQLĐĐ gửi các bộ, ngành trung ương; Các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 cấp huyện.

Toàn văn văn bản: