Kế hoạch triển khai cuộc thi “ Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố” của Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội

31/07/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

ngày 26/7/2019, Sở Tài Nguyên và môi trường Hà nội đô Ban hành kế hoạch số 6923/KH-STNMT-VP về triển khai cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố, gửi tới cán bộ, công chức, Viên chức, người lao động tại CÁC PHÒNG, đơn vị thuộc Sở.
Nội dung thi gồm: các nội dung cơ bản về dịch vụ công trực tuyến VÀ MỘT số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, giáo dục và đào tạo, lao động, thương bdiện tích sànnh và xã hội được thực hiện trdiện tích sànn cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội.
Đề thi gồm 02 phần: Phần thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi; phần thi tự luận gồm 01 cóu.
Thời gian gửi bdiện tích sàni tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00’ ngày 16/9/2019
hình thức dự thi: Người dự thi tham gia thi trực tuyến trdiện tích sànn Website của cuộc thi: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/.
Thời hạn kết quả: Thời điểm kết thúc nhận bdiện tích sàni thi trên Hệ thống: Trước 17h00’ ngày 16/9/2019. Bdiện tích sàni thi hợp lệ là bdiện tích sàni thi ko có phần thi tự luận trình bày trdiện tích sànn khổ giấy A4, bằng tiếng Việt, Không quá 1.500 từ ( không kể Hình ảnh minh họa, tư liệu, tài liệu có liên quan) và gửi trước 17h00’ ngày 16/9/2019.
yêu cầu CÁC PHÒNG, đơn vị thuộc Sở tổ chức phát động cuộc thi tại Phòng, đơn vị, gồm: Kế hoạch, thể lệ của cuộc thi và hướng dẫn cách vào mạng dự thi tới todiện tích sànn thể cán bộ, công chức, Viên chức, người lao động thuộc Phòng, đơn vị mành quản lý. có hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động, động viên 100% cán bộ, công chức, Viên chức, người lao động thuộc Phòng, đơn vị tham gia Cuộc thi.